Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta nauczyciela

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta nauczyciela

 | 

Dyrektor Zespołu Szkół im. K.Makuszyńskiego w Kruszewie , ul. Szkolna 1 ,64-850 Ujście na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 2004 r.256.2572:art.7 ust .1e ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystent nauczyciela.

I. Wymiar czasu pracy:

1/2 etatu etat, umowa na czas określony, praca od 01.09.2015

II. Wymagania kwalifikacyjne: art.7 ust.1 f ustawy o systemie oświaty, § 4 ust.1 i 2 rozporz. MEN z dnia 12 marca 2009 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.          Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

III. Pozostałe wymagania: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), nie może toczyć się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie art.10 ust 5 pkt.3,4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.

Wymagane dokumenty:

- CV,

- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

- oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko asystenta nauczyciela,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.

Do zakresu obowiązków asystenta nauczyciela należy przede wszystkim:

wspieranie nauczyciela w klasie pierwszej prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywanie zadań pod kierunkiem nauczyciela.

IV. Wymogi formalne :

Dokumenty należy składać do dnia 25 sierpnia 2015 r. w zamkniętej kopercie ?Nabór na stanowisko asystenta nauczyciela?.

Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

 

 

 

 

Byliśmy na basenie!

       Tylko piątka dzieci podjęła wyzwanie i wybrała się na wycieczkę rowerową na basen do Czarnkowa. Pogoda nam sprzyjała, było bardzo gorąco, więc zażywaliśmy kąpieli zarówno tych wodnych, jak i słonecznych. Na basenie spotkaliśmy bardzo dużo kolegów i znajomych z naszej szkoły. Szkoda, że nie spróbowali z nami rowerami. Droga naprawdę nie była taka zła. Lekki wiaterek chłodził nasze czoła, a dopiero górka przed Kruszewem trochę nas zmęczyła. Daliśmy radę!

       Teraz czeka nas kolejne wyzwanie - rajd rolkarski do Marunowa. Ciekawe ilu chętnych tym razem stawi się na starcie? Czyżby znów wygrał z nami leń?

basen rowery 15

Rajd Dziubakiewicza po Kruszewie

       Tegoroczna, XVI edycja Rajdu Dziubakiewicza miała wyjątkowy charakter, ponieważ trasa rajdu przebiegała wyłącznie ulicami sołectw Kruszewo. Przygotowaliśmy również wyjątkową ilość punktów kontrolnych, bo aż siedem, które zlokalizowane zostały przy świetlicy wiejskiej w Bronisławkach, przy dawnej stacji PKP, w remizie OSP, w WDK, przy sklepie p. Kudlińskiego, przy oczyszczalni ścieków i przy młynie. Jechaliśmy pod hasłem "Kruszewo - wieś z kulturą" i wszystkie pytania na trasie dotycvzyły historii naszej miejscowości. 

       Tegorocznym hitem jazdy sprawnościowej na boisku wiejskim były alkogogle - specjalne okulary imitujące stan upojenia alkoholowego, w których należało ppokonać wyznaczony tor przeszkód. Uczestnicy i widownia na trybunach (oraz sędziowie) bawili się wybornie.

       Zwycięzcami tegorocznej edycji została załoga Szymon, Górzny Tomasz Socha, drugie miejsce przypadło państwu Katarzynie i Jarosławowi Ciesiółkom, a trzecie debiutantom w naszej zabawie - państwu Iwonie i Michałowi Poniatowskim. Nareszcie nagroda specjalna - kurs prawa jazdy kat. B - wygrała mieszkanka Kruszewa. Szczęśliwą zwyciężczynią losowania została pani Edyta Górzna.

        Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród, którzy nie zawodzą nas od wielu lat. Dzięki temu wszyscy uczestnicy Rajdu mogą otrzymać nagrody.

Za rok XVII edycja Rajdu Dziubakiewicza, już dziś zapraszamy.

"Kopciuszek" w Przedszkolu w Kruszewie

   Przedszkole i dom rodzinny to dwa środowiska wychowawcze najbliższe dziecku, które wspólnie tworzą warunki rozwoju odpowiadające jego potrzebom. Aby współdziałanie z domem rodzinnym było skuteczne, szukamy różnych form współpracy z rodzicami. Na marcowym zebraniu ogólnym zaproponowałyśmy rodzicom udział w przedstawieniu teatralnym. Wspólnie zadecydowaliśmy, że po raz czwarty wystawimy ? Kopciuszka ?. Przygotowania zaczęły się dużo wcześniej. Do zadań rodziców dzieci z różnych grup wiekowych  należało pamięciowe opanowanie tekstu i obecność na próbach. Od samego początku rodzice aktywnie i twórczo pomagali w tworzeniu całej scenografii. Podczas premiery, która miała miejsce 15 czerwca, każdy grający w ?Kopciuszku? starał się jak mógł, by efekt końcowy robił duże wrażenie. W tym miejscu chciałybyśmy podziękować następującym osobom- paniom: Paulinie Englot, Kamili Idzikowskiej, Annie Perz, Agnieszce Wysockiej, Bernadecie Polcyn, Ewie Tykwińskiej, Joannie Tafiłowskiej, Annie Szczap, Edycie Górznej oraz panom Tomaszowi Krobskiemu i Jarosławowi Pilarskiemu za trud, wysiłek i czas jaki włożyli w przygotowanie przedstawienia i za to, że nas nie zawiedli.