Podsumowanie akcji ?aktywne wakacje z WDK?

Działalność Wiejskiego Domu Kultury w sierpniu nastawiona była na aktywację przede wszystkim dzieci i młodzieży do czynnego i atrakcyjnego wypoczynku. WDK przygotował szereg imprez skierowanych do młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Podjęliśmy również kampanię informacyjną. Przygotowany został plakat informujący o wszystkich inicjatywach naszej akcji, oraz w gablotach informacyjnych i na stronie internetowej  pojawiały się na bieżąco plakaty informujące o poszczególnych przedsięwzięciach. Niestety całą akcję musimy uznać za nieudaną, gdyż w zajęciach brała udział nieliczna garstka uczestników. A oto szczegóły:

6 sierpnia ? wyjazd rowerowy na basen do Czarnkowa.

W wycieczce brało udział 5 uczestników i dwóch opiekunów. W bardzo upalny dzień przejechaliśmy rowerami do Czarnkowa na basen, gdzie spędziliśmy bardzo miło cztery godziny. Droga powrotna, mimo ciężkiego podjazdu pod górkę, pokonana została bardzo sprawnie przez uczestników.

13 sierpnia ? rajd rolkarski Kruszewo ? Marunowo ? Kruszewo.

Wydawało się, że bardzo dużo dzieci i młodzieży korzysta z rolek jako formy wypoczynku i rekreacji. Niestety na rajd zgłosiły się tylko trzy uczestniczki. Było to tym bardziej przykre, gdyż do asekuracji rolkarzy w gotowości stanęło trzech policjantów i dwóch opiekunów. Pomimo niskiej frekwencji rajd się odbył, a rolkarki wykazały się świetną kondycją pokonując dystans z prędkością 16 km/h.

16  sierpnia ? mecz piłkarski ?kawalerowie? ? ?żonaci?

W niedzielne popołudnie na boisku ?orlik? ?żonaci? stawili się w komplecie chętni do rywalizacji sportowej. Niestety kruszewscy ?kawalerowie? raczej nie preferują tego typu wypoczynku. Ażeby mecz mógł się odbyć jeden z ?żonkosiów? na godzinę musiał powrócić w stan kawalerski i wesprzeć przeciwny zespół. W normalnym czasie gry padł remis 4-4. Serię rzutów karnych zwyciężyli kawalerowie.

18 sierpnia ? rowerowe podchody

Zajęcia nie odbyły się, gdyż zgłosiło się tylko trzech uczestników.

19 sierpnia ? plener malarski

Zajęcia nie odbyły się ze względu na brak chętnych

22 sierpnia ? rodzinny rajd rowerowy

Na starcie pierwszego rodzinnego rajdu rowerowego stanęło 15 uczestników w bardzo zróżnicowanym (jak na rajd rodzinny przystało) wieku. Najmłodszy uczestnik ? Hubert Idzikowski ma dopiero 4 lata i trasę pokonał z mamą w siedzisku rowerowym. Najstarszą uczestniczką była jego babcia pani Piątkowska. Trasa rajdu liczyła 23 kilometry i wiodła z Kruszewa przez Bronisławki, leśniczówkę ?Gołepole? do leśniczówki ?Drzązgowo?. Odcinek powrotny przebiegał drogą asfaltową przez Marunowo do Kruszewa.

28 sierpnia ? ?skarby lasu?

Wydarzenie zostało odwołane ze względu na brak zainteresowania

29 sierpnia ? festyn ?pożegnanie lata? w Bronisławkach

Na festynie bawiła się bardzo duża grupa dzieci głównie z Bronisławek, chociaż nie zabrakło przedstawicieli Kruszewa. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zabawach, tańcach i konkurencjach sprawnościowych. Wszyscy obdarowani zostali drobnymi upominkami ufundowanymi przez WDK. Klub Sportowy ?Błyskawica? i KGW w Bronisławkach zadbały o to, żeby dzieci miały co jeść i pić.

                Dlaczego nie wszystkie imprezy nam się udały? Może nie trafiliśmy z potrzebami do odbiorców? Może nasze dzieci powyjeżdżały na wakacje w inne miejsca? A może było za gorąco? 

Kruszewo na dożynkach w Osieku

       W niedzielę 23 sierpnia odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki w Osieku. Całość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 14.00 w kościele. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na stadion. Po oficjalnym przywitaniu gości - samorządowców, pocztów sztandarowych oraz delegacji wieńców dożynkowych z całego powiatu, nastąpiło uroczyste otwarcie dożynek. Otwarcia dokonał starosta pilski Franciszek Tamas i burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska. Kruszewo jako wioska organizująca dożynki gminne, reprezentowała Gminę Ujście na tym powiatowym święcie rolników. Udaliśmy się tam z wieńcem dożynkowym oraz delegacja ze sztandarem Kółka Rolniczego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta nauczyciela

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta nauczyciela

 | 

Dyrektor Zespołu Szkół im. K.Makuszyńskiego w Kruszewie , ul. Szkolna 1 ,64-850 Ujście na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 2004 r.256.2572:art.7 ust .1e ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystent nauczyciela.

I. Wymiar czasu pracy:

1/2 etatu etat, umowa na czas określony, praca od 01.09.2015

II. Wymagania kwalifikacyjne: art.7 ust.1 f ustawy o systemie oświaty, § 4 ust.1 i 2 rozporz. MEN z dnia 12 marca 2009 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.          Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

III. Pozostałe wymagania: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), nie może toczyć się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie art.10 ust 5 pkt.3,4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.

Wymagane dokumenty:

- CV,

- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

- oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko asystenta nauczyciela,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.

Do zakresu obowiązków asystenta nauczyciela należy przede wszystkim:

wspieranie nauczyciela w klasie pierwszej prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywanie zadań pod kierunkiem nauczyciela.

IV. Wymogi formalne :

Dokumenty należy składać do dnia 25 sierpnia 2015 r. w zamkniętej kopercie ?Nabór na stanowisko asystenta nauczyciela?.

Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

 

 

 

 

Byliśmy na basenie!

       Tylko piątka dzieci podjęła wyzwanie i wybrała się na wycieczkę rowerową na basen do Czarnkowa. Pogoda nam sprzyjała, było bardzo gorąco, więc zażywaliśmy kąpieli zarówno tych wodnych, jak i słonecznych. Na basenie spotkaliśmy bardzo dużo kolegów i znajomych z naszej szkoły. Szkoda, że nie spróbowali z nami rowerami. Droga naprawdę nie była taka zła. Lekki wiaterek chłodził nasze czoła, a dopiero górka przed Kruszewem trochę nas zmęczyła. Daliśmy radę!

       Teraz czeka nas kolejne wyzwanie - rajd rolkarski do Marunowa. Ciekawe ilu chętnych tym razem stawi się na starcie? Czyżby znów wygrał z nami leń?

basen rowery 15